Ga naar hoofdinhoud

Ons duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid van StartGreen Capital d.d. 10 maart 2021 bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het impactbeleid: welke impact StartGreen Capital wil maken en hoe ze dit wil bewerkstelligen. En ook: hoe impact wordt gemeten en gerapporteerd in het StartGreen Impact Report. Met dit beleid richt StartGreen Capital zich vooral op hoe ze de positieve bijdrage van ondernemingen wil vergroten. Alle fondsen vanuit StartGreen beogen namelijk een meetbaar positief effect op milieu en maatschappij te realiseren (conform de definitie ‘duurzame belegging’ van de SFDR).
  2. Het ESG-beleid: hoe StartGreen Capital bij ondernemingen relevante ESG-risico’s en kansen identificeert en hoe dit is geïntegreerd in het gehele investeringstraject. Dit beleid is voornamelijk gericht op hoe StartGreen Capital de eventuele ongunstige effecten van ondernemingen op de omgeving wil reduceren. Hierin brengen we duurzaamheidsrisico’s in kaart en analyseren we de financiële impact hiervan.
  3. Het intern duurzaamheidsbeleid: hoe StartGreen Capital ook intern zo bewust mogelijk tracht om te gaan met mens en milieu.

 

Meer weten over hoe we met Duurzaamheidsinformatie (SFDR) omgaan?

1. Ons impactbeleid

Impactfocus

Onze focus op duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip. Verschillende organisaties en deskundigen geven er hun eigen invulling aan. StartGreen Capital kiest bij de financiering van ondernemingen voor een brede aanpak. Wij financieren zowel bedrijven met een expliciete duurzaamheidsdoelstelling als bedrijven die alles op alles zetten om een transitie naar een duurzame bedrijfsvoering te maken. StartGreen Capital gelooft dat deze brede aanpak meer impact heeft dan de financiering van alleen nieuwe, volledig duurzame initiatieven.

Sustainable Development Goals
StartGreen Capital heeft ervoor gekozen om de Sustainable Development Goals als framework te hanteren voor het vaststellen van de beoogde en gerealiseerde impact. De SDG’s zijn 17 duurzaamheidsdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bieden een blauwdruk voor de oplossing van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment, zoals het wereldvoedsel-probleem (SDG 2) en de energietransitie (SDG 7). De SDG’s fungeren samen als een roadmap naar de realisatie van vrede en welvaart voor mens en de planeet, nu en in de toekomst (lees meer over de Sustainable Development Goals). StartGreen Capital verschaft alleen financieringen aan ondernemingen die positief bijdragen aan minimaal één van de SDG’s.

Theory of Change
In 2018 heeft StartGreen Capital een Theory of Change opgesteld om helder te maken wat de organisatie doet, voor wie en waarom. Een Theory of Change is een visuele beschrijving van de activiteiten die een organisatie onderneemt, en hoe deze leiden tot bepaalde effecten (outcomes) en maatschappelijke doelstellingen (impact) op korte of langere termijn. Met de activiteiten die StartGreen Capital mogelijk maakt, creëert de organisatie waarde voor ondernemers en investeerders. Daarnaast draagt ze bij aan de ontwikkeling van de impact investment-sector in Nederland. StartGreen Capital wil impact investment transformeren van een niche activiteit tot mainstream. Het is de uiteindelijke impactdoelstelling van StartGreen Capital om via financieringen aan ondernemers bij te dragen aan de 17 SDG’s. Om concreet te maken hoe ondernemers bijdragen aan deze doelen, hebben we per SDG enkele vaste indicatoren (KPI’s) bepaald waarmee we voortgang en resultaten kunnen meten en monitoren. Deze indicatoren hebben we zo objectief mogelijk geformuleerd en kunnen bij voorkeur geaggregeerd worden. Voorbeelden zijn het aantal kilowattuur opgewekte duurzame energie, het aantal verkochte duurzame producten of de hoeveelheid bespaarde CO2.

Impactmeting

Doel
StartGreen Capital wil haar impact meten om hierover te kunnen communiceren naar stakeholders en om strategische beslissingen te verbeteren. De organisatie wil stakeholders tonen dat financieel en sociaal rendement hand in hand kunnen gaan. Over financieel rendement wordt – net als bij reguliere fondsen – al duidelijk gecommuniceerd naar de investeerders. Omdat maatschappelijk rendement ook deel uitmaakt van de visie van StartGreen Capital, is een zo concreet mogelijke rapportage hierover belangrijk. Daarnaast wil StartGreen Capital op basis van accurate impact data strategische beslissingen omtrent investeringen of portfoliomanagement kunnen nemen.

Proces
Het proces van de impactmeting is voor alle labels van StartGreen Capital vergelijkbaar en ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 

StartGreen Impact Report

Jaarlijks presenteren we de gemaakte impact in ons Impact Report. Hierin leest u onder andere over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Verder vindt u er interviews en verschillende voorbeelden van ondernemingen die wij hebben gefinancierd. Lees ons Impact Report over 2022

2. ESG-beleid 

StartGreen Capital wil financieringen (investeringen en/of leningen) verstrekken aan ondernemingen die passen binnen de normen en waarden van haar fondsen en de huidige maatschappij. De complicatie is dat enkele ondernemingen (vaak onbewust) op sommige milieu, sociale of bestuurlijke facetten hier (nog) niet aan voldoen op het moment dat de onderneming met StartGreen Capital over een mogelijke financiering in gesprek is. Om dit verschil tussen de huidige en gewenste situatie te identificeren en, waar mogelijk, te overbruggen, hanteert StartGreen Capital haar ESG-beleid. Hierbij wordt nadrukkelijk onderzocht of een desbetreffende onderneming ongunstige effecten (“adverse impact”) heeft op duurzaamheidsfactoren (ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping). Daarnaast wordt per onderneming geanalyseerd of er sprake is van significante duurzaamheidsrisico’s (een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken). Hierbij is het doel van het ESG-beleid zowel risico’s als kansen (verbetermogelijkheden) identificeren. Het ESG-beleid heeft betrekking op de volgende drie fases in het investeringstraject:

De ESG-scan betreft een vragenlijst die door het investmentteam samen met de onderneming dient te worden ingevuld. Deze ESG-scan bevat o.a. de verplichte en (waar relevant) vrijwillige indicatoren welke zijn opgesteld vanuit de Europese Unie inzake de Sustainable Finance Disclosure Regulation (specifiek de indicatoren uit de Principal Adverse Sustainability Impacts Statement, zoals weergegeven in Annex I van de concept Regulatory Technical Standards). Vanuit het proportionaliteitsbeginsel en het materialiteitsbeginsel zijn sommige items bewust weggelaten (bijvoorbeeld omdat deze niet relevant zijn voor het type ondernemingen waar StartGreen Capital in investeert). Hierbij wordt ook getoetst of de onderneming in lijn handelt met de “Ten Principles of the UN Global Compact” en (indien het een multinationale onderneming betreft) de “OECD Guidelines for Multinational Enterprises”. De ESG-scan richt zich op de volgende onderwerpen:

Een uitgebreide versie van de ESG-scan is voor betrokkenen op aanvraag beschikbaar.

3. Intern duurzaamheidsbeleid

StartGreen Capital wil met haar financieringen van verschillende ondernemingen impact mogelijk maken. Daarnaast streeft ze er ook intern naar zo bewust mogelijk om te gaan met mens en milieu.

Duurzame huisvesting in het SDG House 
StartGreen Capital is gevestigd in het SDG House van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Het SDG House is een gemeenschap van ongeveer 50 ondernemers en organisaties die zich richten op één of meer SDGs. Door uitwisseling en samenwerking proberen de leden de realisatie van impact te versnellen. Daarbij biedt het SDG House duurzame en sociale huisvesting voor haar leden, met zorg en aandacht voor zaken als afvalscheiding en biologische catering. StartGreen Capital neemt ook haar eigen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. De organisatie werkt bijvoorbeeld zoveel mogelijk papiervrij. Daarnaast stimuleert StartGreen Capital duurzaam woon-werkverkeer. Medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer en deelfietsabonnementen en wanneer zij in het kader van hun werkzaamheden gebruikmaken van een lease auto, rijden zij hybride. In 2021 is het StartGreen Capital kantoor heringericht, waarbij zoveel mogelijk gerecyclede en duurzame materialen en meubelen werden gebruikt.

Diversiteit en gender balance
Voor StartGreen Capital is een inclusieve maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt heel belangrijk – daarom streven wij ook binnen onze eigen organisatie naar diversiteit. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat diverse teams innovatiever zijn en beter presteren. StartGreen Capital heeft sinds haar oprichting een gebalanceerd management team en kent diversiteit op alle afdelingen. Zo is de man-vrouwverhouding binnen het managementteam 60:40% en binnen geheel StartGreen Capital 47,5:52,5%. Voor het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap richtte StartGreen Capital in 2019 samen met Simone Brummelhuis van The Next Women het Borski Fund op.

Kennisdeling en ontwikkeling
Vanuit het duurzaamheidsteam worden jaarlijks interne workshops en brainstormsessies verzorgd waarbij kennis wordt gedeeld op het gebied van verduurzaming, financiële producten en diensten en relevante wet- en regelgeving. Ook biedt StartGreen Capital medewerkers de mogelijkheid om met interne en externe opleidingen functiegebonden en/of persoonlijke competenties verder te ontwikkelen. Het StartGreen Capital team probeert in haar werk bewust en actief het DNA en de missie van de organisatie uit te dragen, om zo gezamenlijk het begrip over en draagvlak voor duurzaam investeren en ondernemen te vergroten. Werknemers van StartGreen Capital geven geregeld presentaties bij evenementen of universiteiten om anderen te informeren en inspireren over hoe financieel en sociaal rendement hand in hand kunnen gaan.

B Corp
Sinds 2016 is Oneplanetcrowd B Corp gecertificeerd. B Corps zijn bedrijven die voldoen aan eisen op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en aansprakelijkheid. B Corps streven naar een inclusieve en duurzame toekomst met een goede balans tussen maatschappelijke impact en het maken van winst. Vanuit een langetermijnvisie wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de waardeketen, het optimaliseren van impact en het creëren van goede werkvoorzieningen. Daarbij biedt het keurmerk toegang tot een waardevol netwerk van andere B Corp gecertificeerde organisaties. In 2018 is Oneplanetcrowd opnieuw gecertificeerd.

 

Contactgegevens

StartGreen Capital
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
Bekijk op Google Maps

Telefoon:
+31 (0)20 568 20 60
E-mail:
info@startgreen.nl

nl_NLNederlands