Sustainability information

Sustainability information regarding the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Versie: 09-08-2021

(a) Summary
In aanvulling op het sustainability policy worden in dit overzicht beknopt de belangrijkste aspecten van duurzaamheidsinformatie weergegeven conform het template van de (draft) RTS (artikelen 45 t/m 57) van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

(b) No significant damage to the sustainable investment objective
The fund ensures that the companies in which it invests do not cause significant damage to the sustainable investment objectives through het ESG-beleid, onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. In het kort wordt voor iedere investering onderzocht of de onderneming enkele significante ongunstige effecten heeft op de omgeving. Hierbij wordt ook getoetst of de onderneming in lijn handelt met de Ten Principles of the UN Global Compact en (indien het een multinationale onderneming betreft) de OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

(c) Sustainable investment objective of the financial product
Alle StartGreenfondsen hebben een duurzame beleggingsdoelstelling. Hieronder wordt in het kort weergegeven wat de doelstelling is per fonds en welke strategie wordt gehanteerd om dit te behalen. Aanvullende informatie hierover kunt u vinden op de specifieke fondspagina’s:

De overige fondsen van StartGreen vallen niet onder de SFDR of zijn inmiddels gesloten en zijn daarom niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

(d) Investment strategy
Het fonds tracht haar doelstelling te bereiken door financiering te verstrekken aan ondernemingen die aanwijsbaar een bijdrage leveren aan de onder lid c beschreven doelstelling. Hierbij wordt middels het ESG-beleid goed bestuur bij de ondernemingen geborgd (o.a. managementstructuur, werknemersrelatie, beloningsbeleid en belastingnakoming).

(e) Proportion of investments
All financing is aimed at achieving the objective described under c. No other type of investments will be made from the fund.

(f) Monitoring of sustainable investment objective
Voorafgaand een financiering worden minimaal drie impact-KPI’s geselecteerd voor de onderneming die betrekking hebben op de doelstelling van het fonds. Hier wordt een inschatting gemaakt van de potentiële impact. Vervolgens wordt minimaal één keer per jaar per onderneming de voortgang op de geselecteerde impact-KPI’s gemonitord. Tot slot wordt de data één keer per jaar geaggregeerd op fondsniveau, waardoor de bijdrage aan de doelstelling kan worden gemonitord.

(g) Methodologies
See the appendix of the StartGreen Impact Report for a detailed description of the methodology used.

(h) Data Sources and Processing
Databronnen: in de meeste gevallen wordt de impact gelieerd aan de output van de onderneming. Bijvoorbeeld: 1ton CO2equivalent savings per year per product sold. Data about the output is received from the company. The impact factor is examined by the investment team before financing. Data sources used for this are diverse (scientific articles, internet sources, existing benchmarks, entrepreneurs).

Maatregelen om de datakwaliteit te borgen: voor de financiering worden tijdens het due diligence de aannames zoveel mogelijk door meerdere bronnen gevalideerd (triangulatie). Daarnaast controleert een extern investeringscomité de gehanteerde aannames. Tijdens de beheerfase doet het investmentteam sanity checks over de gerapporteerde cijfers. In sommige gevallen wordt (een deel van de) data opgesteld en/of gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Tot slot wordt op een fondsniveau data geanalyseerd, waarbij de impact van vergelijkbare technologieën naast elkaar kunnen worden gelegd en kan worden gecontroleerd op grote afwijkingen.

Hoe data wordt verwerkt: data wordt minimaal jaarlijks opgehaald in een rapportage format door het investment team. Vervolgens wordt de output hiervan ingevoerd in een impact-database. Hierop worden analyses uitgevoerd.

(i) Limitations of the methodologies and data

  • Limitations: The impact data is not always checked at the detail level of each company every year by an external organization, as this can be a costly and time consuming process. This means that the data sent by the company is not verified by an independent party, which means that the data may be less accurate or incorrect.
  • Geen effect op doelstellingen: grote afwijkingen zullen bij sanity checks en benchmarking hoogstwaarschijnlijk aan het licht komen. Wat resteert zijn dus voornamelijk kleine afwijkingen, waarbij de impact op fondsniveau naar verwachting beperkt zal zijn.
  • Mitigation of constraints: By collecting more and more impact data from multiple years and multiple companies, increasingly better comparisons can be made to detect anomalies, trying to reduce the effect of the constraints.

(j) Due diligence
In the investment proposal, a section is devoted to the impact analysis of the company, describing how and how much the company can potentially contribute to the objective. This is based on internal and (if relevant) external research. The proposal is always checked by an external investment committee.

(k) Engagement Policy
The management of the company is often involved with the objectives of the fund from the first contact phase. It provides input for the impact analysis and reports frequently (at least once a year) on the impact made by the company. Progress (and any deviations) with regard to the impact made can be discussed at general meetings of shareholders.

(l) Achieving the sustainable investment objective
Er wordt vooralsnog geen externe referentie-benchmark gehanteerd.

StartGreen Capital
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
Bekijk op Google Maps

Phone:
+31 (0)20 568 20 60
E-mail:
info@startgreen.nl