Privacyverklaring en cookiebeleid

Vanaf 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. In deze privacyverklaring geeft StartGreen u meer informatie over de wijze waarop StartGreen daar invulling aan geeft.  

De privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 11 april 2019. 

Wat zijn persoonsgegevens en welke verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn kort gezegd gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. StartGreen verzamelt alleen persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. Dit zijn met name gegevens die u zelf bij ons opgeeft. Afhankelijk van de relatie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, burgerlijke staat, e-mailadres, pasfoto, (kopie) ID-bewijs of paspoort, financiële gegevens en IP-adres. Specifiek voor medewerkers en sollicitanten verzamelen en verwerken we curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften, diploma’s en referenties. Een BSN nummer wordt alleen verzameld en verwerkt voor medewerkers. 

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens van u verwerken die wij hebben verkregen van derden, zoals: 

 • gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via de Kamer van Koophandel; of 
 • gegevens uit publieke openbare bronnen, zoals BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media. 

Van wie verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

StartGreen verwerkt persoonsgegevens van contacten waarmee wij samenwerken, in het verleden, heden of in de toekomst. Het gaat dan om: 

 • (potentiële) doelondernemingen; 
 • (potentiële) co-investeerders of financiers; 
 • bezoekers van onze website; 
 • contactpersonen van bedrijfspartners en zakelijke relaties; en 
 • medewerkers en sollicitanten. 

 

Cookies op website

Met behulp van cookies bewaren we bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites. Wij maken geen gebruik van zogeheten ‘tracking-cookies’. 

De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. 

Sociale media

Op de website kunnen buttons van sociale media staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze sociale media. Het gebruik van sociale media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze sociale media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel sociale media-providers zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Wettelijke grondslagen StartGreen

StartGreen mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van tenminste een van de volgende wettelijke grondslagen: 

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; 
 • indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • indien wij hiervoor een “gerechtvaardigd belang” hebben; of 
 • indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Voor welke doeleinden verwerkt StartGreen uw persoonsgegevens?

Op dit moment verwerkt StartGreen uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden: 

 • om overeenkomst(en) die zijn gesloten uit te voeren; 
 • om risico’s te verkleinen, door bijvoorbeeld te verifiëren of de gegevens van ondernemers juist zijn en/of door de bevoegde personen wordt gehandeld; 
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het identificeren van zakelijke relaties; 
 • om marketingactiviteiten uit te voeren, met name om geïnteresseerden op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor events; 
 • om onze dienstverlening te verbeteren en te innoveren; 
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is; 
 • om administratie te verwerken en bij te houden; 
 • om (statistisch) onderzoek te doen; 
 • om een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren; en 
 • om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren. 

Het verstrekken van uw gegevens aan andere partijen

Het is mogelijk dat wij gegevens moeten verstrekken aan toezichthouders of andere (overheids ) instanties. Dan kunt u denken aan de AFM of DNB maar ook de belastingdienst. 

StartGreen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. 

Als wij gebruik maken van dienstverleners

In het kader van onze dienstverlening kan het zijn dat wij uw gegevens delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor hun specifieke dienstverlening. Hierbij kan u denken aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld IT-leveranciers of administratie provider). Met deze partijen sluiten wij overeenkomsten in lijn met de wettelijke bepalingen. Daarin leggen wij de afspraken vast specifiek over de verwerking van de persoonsgegevens die zij verkrijgen. Denk aan beveiliging, maar ook dat deze partijen de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken. 

Uw gegevens binnen of buiten de Europese unie

In beginsel houden wij uw gegevens binnen de Europese Unie. Het is echter mogelijk dat in het kader van de dienstverlening uw gegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt als een van onze dienstverleners zich daar bevindt. Als dit gebeurt dan doen wij dit in lijn met de strenge regels die hiervoor gelden. Wij zullen ervoor zorgen dat er een overeenkomst is met de andere partij die in lijn is met de op dat moment door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden. 

Op welke wijze beschermt StartGreen uw persoonsgegevens?

StartGreen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bovendien zijn medewerkers van StartGreen verplicht tot vertrouwelijkheid en zij mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Ook de wet verplicht ons om uw persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren verschilt van een paar maanden tot vele jaren.  

Recht op inzage en correctie

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens StartGreen van u verwerkt. Als uw persoonsgegevens niet juist zijn, hebt u het recht ons te vragen deze aan te passen.  

Recht om vergeten te worden

U heeft in een aantal gevallen het recht om verwijderd te worden. In geval van verzoek op vergetelheid, controleren wij eerst welke gegevens noodzakelijk zijn voor ons om de verdere dienstverlening te kunnen garanderen of noodzakelijk omdat wij uw gegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken. 

Recht op beperking van de gegevensverwerking

U heeft in een aantal gevallen het recht StartGreen te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken ofwel tijdelijk “stil te laten zetten”. 

Recht op verzet tegen de gegevensverwerking

StartGreen kan persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang van StartGreen. Het kan zijn dat u vindt dat uw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van StartGreen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. U heeft dan het recht om bezwaar te maken en uw recht op verzet in te roepen.  

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht StartGreen te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op basis van een contract met u hebben verwerkt. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen. Dit heet “dataportabiliteit”. 

Heeft u naar aanleiding van de hiervoor beschreven rechten nog vragen of overige verzoeken, dan kunt u per e-mail contact opnemen met StartGreen via info@startgreen.nl. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw vraag of verzoek informeren over de uitvoering daarvan. 

Wilt u dat we u in het kader van marketing niet benaderen?

Dat kan. In elke marketingcommunicatie van StartGreen bieden wij u de mogelijkheid uw mailvoorkeuren in te stellen zodat wij u niet langer benaderen voor specifieke berichten. Het is ook mogelijk om u volledig uit te schrijven van onze communicatie. Dan ontvangt u geen relevante marketingberichten meer. 

We zullen u wel berichten blijven sturen als het gaat om uw overeenkomst met StartGreen of als het algemene informatie betreft over onze dienstverlening of organisatie. 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van StartGreen?

De website kan advertenties met hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. StartGreen heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacy beleid van toepassing. StartGreen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De Privacyverklaring van StartGreen heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van StartGreen of anderszins door StartGreen zijn verkregen. 

Niet tevreden? 

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de informatie die u hierover heeft gekregen, dan kunt u ons dat per e-mail laten weten via info@startgreen.nl. 

Indien u dan nog niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd 

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.