Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie inzake Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Versie: 09-08-2021

(a) Samenvatting
In aanvulling op het duurzaamheidsbeleid worden in dit overzicht beknopt de belangrijkste aspecten van duurzaamheidsinformatie weergegeven conform het template van de (draft) RTS (artikelen 45 t/m 57) van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

(b) Geen significante schade aan de duurzame beleggingsdoelstelling
Het fonds borgt dat de ondernemingen waarin zij investeert geen significante schade toebrengen aan de duurzame investeringsdoelstellingen middels het ESG-beleid, onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. In het kort wordt voor iedere investering onderzocht of de onderneming enkele significante ongunstige effecten heeft op de omgeving. Hierbij wordt ook getoetst of de onderneming in lijn handelt met de Ten Principles of the UN Global Compact en (indien het een multinationale onderneming betreft) de OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

(c) Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product
Alle StartGreenfondsen hebben een duurzame beleggingsdoelstelling. Hieronder wordt in het kort weergegeven wat de doelstelling is per fonds en welke strategie wordt gehanteerd om dit te behalen. Aanvullende informatie hierover kunt u vinden op de specifieke fondspagina’s:

De overige fondsen van StartGreen vallen niet onder de SFDR of zijn inmiddels gesloten en zijn daarom niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

(d) Investeringsstrategie
Het fonds tracht haar doelstelling te bereiken door financiering te verstrekken aan ondernemingen die aanwijsbaar een bijdrage leveren aan de onder lid c beschreven doelstelling. Hierbij wordt middels het ESG-beleid goed bestuur bij de ondernemingen geborgd (o.a. managementstructuur, werknemersrelatie, beloningsbeleid en belastingnakoming).

(e) Proportie van investeringen
Alle financieringen zijn gericht op het behalen van de onder lid c beschreven doelstelling. Er zullen vanuit het fonds geen ander type investeringen worden gedaan.

(f) Monitoring van duurzame beleggingsdoelstelling
Voorafgaand een financiering worden minimaal drie impact-KPI’s geselecteerd voor de onderneming die betrekking hebben op de doelstelling van het fonds. Hier wordt een inschatting gemaakt van de potentiële impact. Vervolgens wordt minimaal één keer per jaar per onderneming de voortgang op de geselecteerde impact-KPI’s gemonitord. Tot slot wordt de data één keer per jaar geaggregeerd op fondsniveau, waardoor de bijdrage aan de doelstelling kan worden gemonitord.

(g) Methodologieën
Zie de bijlage van het StartGreen Impact Report voor een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde methodologie.

(h) Gegevensbronnen en verwerking
Databronnen: in de meeste gevallen wordt de impact gelieerd aan de output van de onderneming. Bijvoorbeeld: 1ton CO2equivalent besparing per jaar per verkocht product. Data over de output wordt ontvangen vanuit de onderneming. De impactfactor wordt voor de financiering onderzocht door het investmentteam. Databronnen die hiervoor worden gebruikt zijn divers (wetenschappelijke artikelen, internetbronnen, bestaande benchmarken, de ondernemers).

Maatregelen om de datakwaliteit te borgen: voor de financiering worden tijdens het due diligence de aannames zoveel mogelijk door meerdere bronnen gevalideerd (triangulatie). Daarnaast controleert een extern investeringscomité de gehanteerde aannames. Tijdens de beheerfase doet het investmentteam sanity checks over de gerapporteerde cijfers. In sommige gevallen wordt (een deel van de) data opgesteld en/of gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Tot slot wordt op een fondsniveau data geanalyseerd, waarbij de impact van vergelijkbare technologieën naast elkaar kunnen worden gelegd en kan worden gecontroleerd op grote afwijkingen.

Hoe data wordt verwerkt: data wordt minimaal jaarlijks opgehaald in een rapportage format door het investment team. Vervolgens wordt de output hiervan ingevoerd in een impact-database. Hierop worden analyses uitgevoerd.

(i) Beperkingen van de methodologieën en gegevens

  • Beperkingen: de impactdata wordt niet altijd op detailniveau van elke onderneming elk jaar door een externe organisatie gecontroleerd, omdat dit een kostbaar en tijdrovend proces kan zijn. Dit betekent dus dat de door de onderneming gestuurde data niet door een onafhankelijke partij wordt nagekeken, waardoor de data mogelijk minder accuraat of onjuist kan zijn.
  • Geen effect op doelstellingen: grote afwijkingen zullen bij sanity checks en benchmarking hoogstwaarschijnlijk aan het licht komen. Wat resteert zijn dus voornamelijk kleine afwijkingen, waarbij de impact op fondsniveau naar verwachting beperkt zal zijn.
  • Mitigeren van beperkingen: door steeds meer impactdata te verzamelen van meerdere jaren en meerdere ondernemingen, kunnen steeds betere vergelijkingen worden gemaakt om afwijkingen te detecteren, waarmee wordt getracht het effect van de beperkingen te verminderen.

(j) Due diligence
In het investeringsvoorstel is een sectie gewijd aan de impactanalyse van de onderneming, waarin wordt beschreven hoe en hoeveel de onderneming potentieel kan bijdragen aan de doelstelling. Dit is gebaseerd op intern en (indien relevant) extern onderzoek. Het voorstel wordt altijd gecontroleerd door een extern investeringscomité.

(k) Betrokkenheidsbeleid
Het management van de onderneming wordt vaak vanaf de eerste contactfase betrokken met de doelstellingen van het fonds. Het levert input voor de impactanalyse en rapporteert frequent (minimaal één keer per jaar) over de door de onderneming gemaakte impact. Tijdens algemene vergaderingen van aandeelhouders kan de voortgang (en eventuele afwijkingen) met betrekking tot de gemaakte impact worden besproken.

(l) Het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling
Er wordt vooralsnog geen externe referentie-benchmark gehanteerd.

StartGreen Capital
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
Bekijk op Google Maps

Telefoon:
+31 (0)20 568 20 60
E-mail:
info@startgreen.nl