Ga naar hoofdinhoud

Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie inzake Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Versie: 22-06-2023

Duurzaamheidsrisico’s (Artikel 3 van de SFDR)
Het ESG-beleid van StartGreen beschrijft hoe duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd en gemitigeerd door de fondsen. Onder ‘duurzaamheidsrisico’ wordt een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Het doel van ons ESG-beleid is zowel ESG-risico’s (potentieel negatieve rendementseffecten) als ESG-kansen (potentiële waardevermeerdering) te identificeren. Zo sluiten we sectoren uit die niet aansluiten bij onze waarden, zoals de wapenindustrie. Tijdens de due diligence-fase identificeren we mogelijke bedrijfsspecifieke ESG-risico’s, zoals stikstofuitstoot, en kansen, zoals het versterken van diversiteit. Als we besluiten te beleggen, worden deze materiële items opgenomen in een ESG-actieplan of 100-dagenplan en periodiek gemonitord. De combinatie van deze praktijken moet leiden tot minder risico’s (bijvoorbeeld reputatierisico), toekomstbestendigere en aantrekkelijkere bedrijven (zowel voor talent als toekomstige investeerders) en dus een beter rendement. Hieronder ziet u het ESG-proces in een schematisch overzicht weergegeven.

Met de ESG survey onderzoeken we grondig of het bedrijf een mogelijke negatieve impact heeft op duurzaamheidsfactoren (inside-out), zoals vervuiling van het milieu of kinderarbeid in de toeleveringsketen. We analyseren ook per bedrijf of het te maken heeft met ernstige externe duurzaamheidsrisico’s (outside-in), bijvoorbeeld een fysiek klimaatrisico dat, als het zich voordoet, kan leiden tot een wezenlijk nadelig effect op de waarde van de belegging.

Hieronder vindt u een overzicht van de ESG-items die we voor elke financiering analyseren:

Overweging van de Principal Adverse Impacts (Artikel 4 van de SFDR)
Zowel over 2021 als over 2022 heeft StartGreen Capital een uitvraag gedaan bij haar portfoliobedrijven om te rapporteren over de ‘ongunstige effecten op de duurzaamheid’ die voortvloeien uit de SFDR, beter bekend onder de Engelse naam ‘Principal Adverse Impacts’ (PAIs). Dit zijn indicatoren over potentieel ongunstige effecten op mens (o.a. diversiteit, werknemersveiligheid, mensenrechten) en milieu (o.a. broeikasgassen, biodiversiteit, waste).

Veel van de portfoliobedrijven van StartGreen Capital zijn relatief jong en klein. Vanwege de omvang van de bedrijven is data hierover vaak niet publiekelijk of via een dataprovider beschikbaar (zoals bij sommige grote beursgenoteerde bedrijven wel het geval is). Daarnaast hebben de portfoliobedrijven zelf vaak niet de middelen en/of verplichting om te rapporteren over deze PAI indicatoren. De survey wordt daarom ingevuld op een ‘best-effort’ basis.

Vanwege bovenstaande redenen kan StartGreen Capital niet de benodigde volledigheid en kwaliteit garanderen die momenteel verlangd wordt voor publiekelijke publicatie. Daarom rapporteert StartGreen Capital momenteel niet publiekelijk op de Principal Adverse Impacts (PAI’s) conform artikel 4 van de SFDR op entiteitsniveau. Dit standpunt zal periodiek worden herzien in overeenstemming met marktpraktijken, beschikbaarheid van informatie en ontwikkelingen in de regelgeving. Hierbij is het doel van StartGreen Capital om de kwaliteit en volledigheid van deze informatie jaar op jaar te verbeteren.

Aangezien StartGreen Capital in de kern investeert in duurzame bedrijven en tijdens het ESG due diligence veel van de PAI indicatoren reeds zijn beoordeeld, wordt de kans klein geacht dat er materiële negatieve effecten zullen voorkomen.

Beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s (Artikel 5 van de SFDR)
StartGreen Capital keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen. StartGreen Capital kan discretionaire variabele beloningen uitkeren, dit zijn beloningen die zijn verbonden aan het behalen van criteria in relatie tot het functioneren van de medewerker maar ook de financiële soliditeit van StartGreen Capital. De verhouding tussen vaste en variabele beloningen zijn passend en kunnen nooit meer bedragen dan 20 procent van het vaste inkomen. StartGreen Capital werkt niet met gegarandeerde variabele beloningen.

StartGreen heeft de statutaire doelstelling om ‘door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid’. De beloning van medewerkers is daarom altijd gekoppeld aan doelstellingen die idealiter een positieve bijdrage leveren aan, maar in geen geval een negatieve impact hebben op, een van de Sustainable Development Goals. Investeringen en financieringen mogen slechts in aanmerking komen voor de kwantitatieve doelstellingen indien de ESG-risico’s vooraf voldoende zijn beoordeeld en bekrachtigd door het daartoe gemandateerde comité.

Lees hier het volledige beloningsbeleid.

 Website fund disclosures (Artikel 10 van de SFDR)
In aanvulling op het duurzaamheidsbeleid worden hieronder per fonds beknopt de belangrijkste aspecten van duurzaamheidsinformatie weergegeven. Deze overzichten zijn conform het template van de (draft) RTS (artikelen 45 t/m 57) van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Energiefonds Overijssel – SFDR artikel 10 – Website disclosure

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland – SFDR artikel 10 – Website disclosure

Borski Fund – SFDR artikel 10 – Website disclosure

De overige labels van StartGreen vallen niet onder de SFDR of zijn inmiddels gesloten en zijn daarom niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

 

 

StartGreen Capital
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
Bekijk op Google Maps

Telefoon:
+31 (0)20 568 20 60
E-mail:
info@startgreen.nl

nl_NLNederlands