Ga naar hoofdinhoud

Beloningsbeleid

StartGreen Capital heeft een beloningsbeleid op basis van Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen zoals opgenomen in Boek 1 Wft Hoofdstuk 1.7. Dit geldt voor alle medewerkers van StartGreen Capital. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van cliënten of soliditeit/continuïteit van StartGreen Capital.

Het beloningsbeleid is vastgesteld door de directie en beoordeeld door de compliance officer. Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van onze cliënten. Hierbij wordt bekeken of alle vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende beheersende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden uitgevoerd.

StartGreen Capital keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen. StartGreen Capital kan discretionaire variabele beloningen uitkeren, dit zijn beloningen die zijn verbonden aan het behalen van criteria in relatie tot het functioneren van de medewerker maar ook de financiële soliditeit van StartGreen Capital. De verhouding tussen vaste en variabele beloningen zijn passend en kunnen nooit meer bedragen dan 20% van het vaste inkomen. StartGreen Capital werkt niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Voor variabele beloningen worden prestatie-indicatoren vastgesteld op basis van een beoordeling of de beloning risico zoekend gedrag zal opleveren en de maatregelen om dat te voorkomen. Een variabele beloning wordt alleen toegekend bij een positieve beoordeling op basis van o.a. de prestatie indicatoren en indien de financiële situatie StartGreen Capital dat toelaat. Over het afgelopen jaar hebben 21 medewerkers een variabele beloning ontvangen.

StartGreen heeft de statutaire doelstelling om ‘door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid’. De beloning van medewerkers is daarom altijd gekoppeld aan doelstellingen die idealiter een positieve bijdrage leveren aan, maar in geen geval een negatieve impact hebben op een van de Sustainable Development Goals. Investeringen en financieringen mogen slechts in aanmerking komen voor de kwantitatieve doelstellingen indien de ESG-risico’s vooraf voldoende zijn beoordeeld en bekrachtigd door het daartoe gemandateerde comité.

Uitgekeerde variabele beloningen van directie en medewerkers kunnen tot drie jaar na uitkering voor maximaal het volledige bedrag worden teruggevorderd indien StartGreen Capital van mening is dat achteraf de toegekende variabele beloning onterecht is gebleken op basis van destijds verkeerde of missende informatie. Dit gebeurt bij directiebesluit.

De wet verplicht StartGreen Capital te vermelden of een enkele persoon of aandeelhouder een beloning ontvangt die hoger is dan 1 miljoen euro op jaarbasis. Daar is vanzelfsprekend geen sprake van, StartGreen houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens.

nl_NLNederlands